ULČAR & PARTNERJI

O NAS

Odvetniška pisarna Ulčar & partnerji je samostojna odvetniška pisarna, ki ponuja celovit sklop pravnih storitev, zlasti na področju gospodarskega in statusnega prava. Naša ekipa izkušenih pravnih strokovnjakov s poglobljenim razumevanjem poslovnega okolja zagotavlja kakovostne in učinkovite pravne storitve, pri iskanju katerih upoštevamo tako potrebe kot poslovne interese vsake stranke.

Že od ustanovitve v letu 1993 delujemo predvsem na področju statusnega in gospodarskega prava, v zadnjih desetih letih pa smo se uveljavili kot ena vodilnih slovenskih odvetniških pisarn na področju združitev in prevzemov. V času svojega delovanja smo razvili tudi komplementarna področja dela, zato danes strankam poleg svetovanja na področju gospodarskega in statusnega prava zagotavljamo tudi pravno svetovanje na področjih bančništva in financ, insolvenčnega prava in prestrukturiranj, konkurenčnega, nepremičninskega in delovnega prava ter reševanja sporov.

Poleg dolgoletne prisotnosti in izkušenj na slovenskem trgu smo vključeni v mrežo priznanih odvetniških pisarn na območju jadranske regije in Balkana (Lex Adria), zaradi česar lahko zagotovimo celovito pravno podporo tudi v meddržavnih in mednarodnih transakcijah ali projektih ter pri poslovanju strank v tujini.

Naša pisarna je članica Ameriške gospodarske zbornice Slovenije (AmCham) in Employment Law Alliance (ELA), največje mednarodne mreže priznanih delovnopravnih odvetniških pisarn. Zlasti zaradi članstva v slednji lahko strankam po potrebi zagotavljamo tudi globalne pravne rešitve.

 

»Kompleksen pravni izziv? Zanj najdemo jasno in učinkovito rešitev.«

PODROČJA DELA

CELOVITA PRAVNA PODPORA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM

Zagotavljamo celovit spekter pravnih storitev za gospodarske subjekte. Posebno pozornost namenjamo statusnemu in gospodarskemu pravu, vključno s prevzemi in združitvami, bančništvu in financam, insolvenčnemu pravu, prestrukturiranju, konkurenčnemu pravu, nepremičninskemu in gradbenemu pravu, delovnemu pravu ter reševanju sporov.

Pri iskanju rešitev se ne osredotočimo le na strokovno plat rešitve, temveč v največji možni meri upoštevamo poslovno okolje in cilje stranke, kar je po našem mnenju ključno pri zagotavljanju učinkovitih pravnih nasvetov.

GOSPODARSKO PRAVO

Gospodarsko pravo je področje, s katerim se naša pisarna ukvarja že od same ustanovitve.

Strankam svetujemo pri poslovnih in gospodarskih poslih, pripravljamo gospodarske pogodbe in druge spremljajoče dokumente, sodelujemo v pogajanjih z njihovimi pogodbeniki ter jih zastopamo v gospodarskih sporih.

STATUSNO PRAVO

Naša pisarna deluje kot povezana ekipa; prav zaradi dobrega poznavanja ter razumevanja podjetništva strankam zagotavljamo učinkovite rešitve s področja statusnega prava, ki sledijo njihovim komercialnim interesom.

Strankam svetujemo v vseh časovnih fazah podjetja, od ustanovitve, financiranja, upravljanja do prenehanja opravljanja dejavnosti. Pomagamo jim pri osnovnih statusnih aktivnostih (priprava in izvedba skupščin delničarjev oz. družbenikov ipd.), pripravi dokumentov s področja statusnega prava (kot so statuti, družbene pogodbe, delničarski dogovori, pravilniki ipd.) ter svetujemo pri načrtovanju in izvedbi statusnih sprememb ali preoblikovanj.

Dolgoročnim strankam redno svetujemo pri splošnih vprašanjih, povezanih s poslovanjem podjetij, in skladnosti poslovanja slednjih s predpisi ter jih zastopamo pri reševanju sporov, tako pred pristojnimi nadzornimi organi, sodišči kot tudi pred arbitražo.

ZDRUŽITVE IN PREVZEMI

Velik del naših storitev predstavlja svetovanje na področju združitev in prevzemov, v okviru katerega tako domačim kot tujim strankam zagotavljamo celovito podporo v vseh fazah postopka.

Naša ekipa ima bogate izkušnje z načrtovanjem strategije in oblikovanjem strukture transakcij (na strani prodajalca, kupca ali družbe, ki je predmet prodaje), usklajevanjem in izvedbo pravnega skrbnega pregleda poslovanja, pripravo vseh transakcijskih dokumentov, aktivnim sodelovanjem v pogajanjih ter usklajevanjem podpisa pogodb in zaključka transakcije.

V okviru svetovanja na področju združitev in prevzemov stranke zastopamo tudi pred regulativnimi organi pri pridobivanju predpisanih dovoljenj ali soglasij (pred Banko Slovenije, Agencijo za trg vrednostnih papirjev ipd.). Redno sodelujemo z zunanjimi finančnimi, davčnimi in drugimi svetovalci, s katerimi smo vzpostavili zanesljive partnerske odnose po celotni jadranski regiji ter širše.

Prednost naše ekipe je, da s skupinskim delom in izkušnjami z različnih področij zagotavljamo celovite in učinkovite nasvete v vseh fazah transakcije ter posamezna vprašanja naslovimo z vidika različnih pravnih področij. V zadnjem desetletju smo pridobili neprecenljive izkušnje zlasti na področju energetike, avtomobilske industrije, transporta, bančništva in financ, zdravstvenih storitev, nepremičnin, turistične dejavnosti, zavarovalništva in tehnologije.

KONKURENČNO PRAVO

Konkurenčno pravo je sestavni del vsake transakcije in tržne dejavnosti.

Stranke zastopamo v postopkih priglasitev koncentracij in pridobitve potrebnih soglasij zaradi spremembe kontrole nad podjetji, tako pred nacionalnim organom za varstvo konkurence kot tudi Evropsko komisijo in sodišči, v sodelovanju z našimi partnerskimi pisarnami pa tudi pred pristojnimi organi v celotni jadranski regiji.

Svetovanje in zastopanje zagotavljamo tudi v postopkih in sporih zaradi prepovedi omejevalnih sporazumov, zlorabe prevladujočega položaja ter nelojalne konkurence.

Strankam svetujemo pri zagotovitvi skladnosti poslovanja s konkurenčnim pravom ter v primeru preiskav pristojnih organov, pri čemer združujemo znanje in izkušnje s številnih pravnih področij, zlasti statusnega prava, združitev in prevzemov, bančnega in finančnega prava ter gospodarskih pogodb.

INSOLVENČNO PRAVO IN PRESTRUKTURIRANJA

Domačim in tujim strankam svetujemo na vseh področjih insolvenčnega prava, pri postopkih prestrukturiranj in prisilnih ter prostovoljnih likvidacij.

Poleg tega svetujemo upnikom, dolžnikom, finančnim institucijam in investitorjem v zahtevnih postopkih prestrukturiranj, vključno s prostovoljnim prestrukturiranjem. Strankam v insolvenčnih postopkih (vključno s čezmejnimi postopki) svetujemo pri uveljavljanju njihovih pravic, zaščiti interesov, nakupu premoženja v stečajnih postopkih, prav tako pa tudi v postopkih zaradi uveljavljanja odgovornosti članov organov vodenja in nadzora.

V postopkih prestrukturiranj zagotavljamo multidisciplinarno ekipo, ki združuje znanja in izkušnje s področij statusnega, insolvenčnega, stvarnega in delovnega prava, prava intelektualne lastnine, državnih pomoči ter drugih področij.

BANČNIŠTVO IN FINANCE

Hitro spreminjajoče se ekonomsko, politično in regulativno okolje ter vedno novi tehnološki izzivi zahtevajo nenehno prilagajanje, obenem pa omogočajo vedno nove rešitve ter priložnosti tudi na področju bančništva in financ.

Strankam svetujemo pri širokem spektru pravnih vprašanj s področja bančništva in financ, med drugim pri različnih poslih financiranja in refinanciranja, prestrukturiranjih ter različnih transakcijah kapitalskega trga. Naše stranke so tako banke, ki delujejo kot posojilodajalci, organizatorji ali agenti, kot tudi nefinančne gospodarske družbe.

Bankam in drugim finančnim institucijam ali subjektom redno svetujemo tudi na področju investicijskih storitev in produktov, tako pri regulativnih zadevah kot pri različnih transakcijah.

NEPREMIČNINSKO PRAVO

Strankam svetujemo pri pridobivanju, razvoju in prenosu nepremičnin ter upravljanju premoženja.

Zaradi preteklih izkušenj na področju nepremičninskih poslov (nakupi poslovnih stavb, hotelov, trgovskih centrov in zdravstvenih ustanov) strankam učinkovito svetujemo tudi pri najbolj zapletenih strukturah nepremičninskih transakcij. Naše storitve vključujejo tudi pripravo pogodb in pogajanja za sklenitev teh, pripravo gradbenih, projektantskih in najemnih pogodb, svetovanje o vseh vprašanjih, povezanih z izvajanjem pogodb ter dogovorjenimi jamstvi in garancijami.

DELOVNO PRAVO

Urejeni odnosi z zaposlenimi so osnova uspešnega poslovanja podjetij. Strankam svetujemo na vseh področjih delovnega prava, pri čemer upoštevamo poslovne interese in pomagamo zmanjševati tveganje nezadovoljstva zaposlenih, predvsem z iskanjem učinkovitih in jasnih rešitev.

Naše pravne storitve obsegajo splošno delovnopravno svetovanje, svetovanje pri odnosih z zaposlenimi in predstavniki delavcev na področju združitev in prevzemov, svetovanje na področju odpovedi pogodb večjemu številu delavcev, reševanju kolektivnih in individualnih delovnopravnih vprašanj (sestavljanju raznovrstnih pogodb in drugih dokumentov delovnega prava, splošnih aktov, izvrševanju postopkov odpovedi, pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb ipd.) kot tudi urejanju delovnopravnih razmerij s poslovodstvom.

Čeprav za stranke vedno skušamo doseči mirno in hitro rešitev sporov z zaposlenimi, imamo bogate izkušnje tudi na področju zastopanja v delovnopravnih sporih.

REŠEVANJE SPOROV

Naši pravni strokovnjaki imajo bogate izkušnje pri zastopanju v sodnih sporih. Veliko pozornosti namenijo podrobnostim, ki se marsikomu na prvi pogled zdijo nepomembne, a se v večini primerov prav te izkažejo kot ključen dejavnik, ki vpliva na ugodno rešitev spora. Verjamemo, da je to razlog, da nam stranke zaupajo svoje najbolj zapletene primere, bodisi pred sodiščem, v mediaciji ali pred arbitražo.

ZAPOSLENI

Matjaž Ulčar

Matjaž Ulčar

partner
Področja dela:
združitve in prevzemi / statusno pravo / konkurenčno pravo / preoblikovanja / gospodarsko pravo / finance / energetika
Jeziki:
slovenščina / angleščina / hrvaščina / srbščina
Elektronska pošta:

Matjaž je poslovodni partner naše pisarne od leta 2009 ter aktivno sodeluje z večjimi slovenskimi in mednarodnimi strankami tako pri domačih kot pri globalnih transakcijah.

Ima neprecenljive izkušnje na področju obsežnih privatizacijskih projektov in postopkov združitev ter prevzemov, vključno s področji financiranja, statusnopravnega in finančnega preoblikovanja. Odlikujeta ga podjetniška miselnost in poglobljeno razumevanje trga, s čimer si je pridobil ugled vrhunskega pravnega svetovalca na področju statusnega in gospodarskega prava ter združitev in prevzemov.

Matjaž v okviru mreže Lex Adria vodi področje prevzemov in združitev.

 

»Izjemna pozornost za podrobnosti, izvrstne komunikacijske veščine, široko poznavanje industrijskega sektorja ter izjemne pogajalske sposobnosti.« (IFLR – mnenje stranke)

Mitja Ulčar

Mitja Ulčar

partner
Področja dela:
gospodarsko pravo / civilno pravo / reševanje sporov / svetovanje
Jeziki:
slovenščina / angleščina / nemščina / hrvaščina / srbščina
Elektronska pošta:

Mitja je ustanovni partner naše pisarne. Pred začetkom svoje odvetniške kariere je izkušnje pridobival kot sodnik.

Ima dolgoletne izkušnje zlasti na področju gospodarskega in civilnega prava ter reševanja sporov. Zaradi obsežnega znanja in njegovih bogatih izkušenj, ki jih je pridobil najprej kot sodnik, pozneje pa kot odvetnik, je poznan kot cenjen svetovalec tudi na mnogih drugih pravnih področjih.

Barbara Ulčar

Barbara Ulčar

partner
Področja dela:
statusno pravo / gospodarsko pravo / združitve in prevzemi / reševanje sporov
Jeziki:
slovenščina / angleščina / hrvaščina / srbščina
Elektronska pošta:

Barbara se je naši pisarni pridružila v letu 2007, delovne izkušnje pa je pridobivala že med študijem. Prvenstveno svetuje na področjih statusnega in gospodarskega prava ter pri združitvah in prevzemih.

Ima bogate izkušnje pri svetovanju domačim in tujim strankam glede statusnega upravljanja in splošnih statusnopravnih nasvetov kot tudi pri zastopanju v gospodarskih in civilnih sporih. Poleg tega vodi in koordinira skrbne preglede v okviru transakcij ter sodeluje pri vseh ostalih fazah postopkov združitev in prevzemov.

Ana Čeh

Ana Čeh

odvetnica
Področja dela:
delovno pravo / reševanje sporov
Jeziki:
slovenščina / angleščina / hrvaščina / srbščina
Elektronska pošta:

Ana se je naši pisarni pridružila leta 2006 in se že od začetka usmerila na področje delovnega prava, ki ga uspešno razvija že več kot deset let. V tem času je pridobila ogromno izkušenj s svetovanjem številnim podjetjem pri urejanju razmerij z njihovimi zaposlenimi kot tudi z zastopanjem v delovnopravnih sporih.

Poleg tega sodeluje tudi pri pogajanjih s sindikati, pripravlja splošne akte in raznovrstne pogodbe ter druge dokumente s področja delovnega prava in izvaja postopke odpovedi, pri združitvah in prevzemih pa strankam svetuje v zvezi z obveznostmi s področja sodelovanja delavcev pri upravljanju.

Blaž Prinčič

Blaž Prinčič

odvetnik
Področja dela:
insolvenčno pravo in prestrukturiranja / statusno pravo / gospodarske pogodbe / združitve in prevzemi
Jeziki:
slovenščina / angleščina / nemščina
Elektronska pošta:

Blaž se je naši pisarni pridružil v letu 2012. Strankam svetuje zlasti na področjih statusnega in insolvenčnega prava, sodeluje pa tudi pri postopkih združitev in prevzemov ter prestrukturiranj.

Blaž ima bogate izkušnje s svetovanjem in zastopanjem strank v kompleksnih insolvenčnih sporih, s svetovanjem pri prestrukturiranju ter pri zastopanju v gospodarskih in statusnih sporih.

Mojca Pušnar

Mojca Pušnar

odvetniška kandidatka
Področja dela:
gospodarsko pravo / civilno pravo / reševanje sporov
Jeziki:
slovenščina / angleščina / italijanščina
Elektronska pošta:

Mojca se je naši pisarni pridružila v letu 2019, pred tem pa je nekaj let že opravljala delo kot odvetniška pripravnica v drugih lokalnih odvetniških pisarnah.

Strankam svetuje predvsem na področjih gospodarskega in civilnega prava ter reševanja sporov. Poleg tega sodeluje pri pripravi gospodarskih pogodb ter izvajanju skrbnih pregledov v postopkih združitev in prevzemov.

ZAKAJ IZBRATI NAS?

Ena vodilnih pisarn na področju združitev in prevzemov

Smo ena redkih odvetniških pisarn na slovenskem trgu, ki lahko zagotovi celovito pravno podporo poslovanju gospodarskih subjektov, vključno s svetovanjem pri zahtevnejših čezmejnih transakcijah in reševanju drugih specifičnih pravnih vprašanj, ki zahtevajo širok spekter tako teoretičnih kot praktičnih znanj. Naša prednost so izkušnje, pridobljene v sodelovanju s priznanimi svetovnimi odvetniškimi pisarnami. V ospredje vedno postavimo poslovne cilje naše stranke in si aktivno prizadevamo prispevati k njihovi realizaciji.

V letih svojega delovanja smo postali ena vodilnih slovenskih odvetniških pisarn na področju združitev in prevzemov (M&A) ter z njimi povezanih poslov.

Ne bojimo se kompleksnih izzivov

Ekipa predanih pravnih strokovnjakov vam bo stala ob strani pri urejanju vseh pravnih zadev, na katere naletite ob uresničevanju vaših poslovnih ciljev. Imamo bogate izkušnje tudi z reševanjem najkompleksnejših pravnih problemov z mednarodno noto. Pri reševanju specifičnih pravnih vprašanj sodelujemo s široko mrežo regionalnih in globalnih partnerskih pisarn. Vsak član naše ekipe je specializiran za delo na pravnem področju, ki ga navdušuje, zato svoje delo opravlja zavzeto, znanja pa redno nadgrajuje in se stalno dodatno izobražuje, kar je recept za odlično opravljeno delo.

Izkušeni pravni strokovnjaki

Sledimo načelu učinkovitega iskanja rešitev, zato strankam vedno zagotovimo izkušenega pravnega strokovnjaka, specializiranega za tisto področje, na katerem stranka potrebuje pravno pomoč.

Vsak član naše ekipe, vključno s partnerji, se aktivno vključuje v projekte ter s svojim znanjem in izkušnjami pripeva h kakovosti pripravljene strategije ter nasvetu za vsako stranko.

Gradimo dolgoročne odnose

Stremimo k dolgoročnemu sodelovanju in vzpostavitvi partnerskih odnosov, ne le reševanju posameznih pravnih vprašanj.

Poglobljeno poznavanje stranke, njenega poslovnega modela in okolja, v katerem deluje, nam pomaga pri oblikovanju najprimernejših rešitev. Ponosni smo, da že več kot desetletje svetujemo največjim domačim in tujim podjetjem pri najpomembnejših vprašanjih gospodarskega prava, tako doma kot v tujini. Dolgoletni odnosi z našimi strankami potrjujejo visoko stopnjo zaupanja v naše delo, zavzetost in strokovnost.

Stroškovno učinkovite pravne rešitve

Pravne storitve in nasvete zagotavljamo po cenah, ki so tržno primerljive drugim slovenskim odvetniškim pisarnam s področja gospodarskega prava.

Zaradi dolgoletnega sodelovanja s strankami iz različnih industrij in panog imamo znanje ter izkušnje, ki nam omogočajo stroškovno učinkovito svetovanje pri raznovrstnih pravnih poslih in kompleksnih transakcijah.

Ker se zavedamo, da si stranke praviloma ne želijo pravnih nasvetov v obliki dolgih, teoretičnih besedil, naše pravne nasvete dajemo v obliki praktičnih napotkov, usmerjenih v reševanje konkretnih pravnih problemov.

LOKACIJA IN KONTAKT